آشنایی با ما

در سال هزار وسیصد و شصت، مصطفی کریمی و جمشید هادیان_دو تن از پایه‌گذاران صنایع آموزشی کشور_ بر آن شدند که برای کمک به وضع اسفبار آموزش کشور، موسسه‌ای را برای تولید وسایل آموزشی و چاپ کتاب‌ تاسیس کنند.

روش کار چنین بود که با مطالعه و بررسی وسایل مورد استفاده در کشورهای دیگر و نیز توجه به نیازهای فوری نظام آموزش ایران، وسایلی را انتخاب و تولید می کردند و کتابهای مفیدی را برای مادران و پدران و مربیان و معلمان به چاپ می رساندند.

انتشارات آموزش نوآموز در طی ۳۷ سال ده ها وسیله و صدها کتاب مفید را تولید و به چاپ رسانده است و همچنان به خدمات خود ادامه می دهد.

محصولاتی مانند:

مکعب‌های ریاضی چینه( که این سالها با همین نام حتی به کتابهای درسی نیز راه یافته است)
یا کتاب‌هایی مثل “تربیت به کجا ره می‌سپارد” و یا “بازی تفکر کودک است” توسط نشر نوآموز تولید و چاپ گردیده؛
و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.